Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

100 BIRD MAIN 100 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

100 BIRD MAINTotal
HOA
SCOTT MCLAUGHLIN(M) #35 83 83       HOA 1 Punch


M 5
BILL SHELEY(M) #33 81 81       M 1
KYLE NORMAN(M) #21 80 80       M 2
DAN ZUERNER(M) #11 71 71       M 3
RICHARD MOTT(M) #28 65 65       M 4


AA 4
WILLIAM MCTURNAN(AA) #39 83 83       AA 1 1 Punch
BOB ANDERSON(AA) #24 72 72       AA 2
DANIEL FARMER(AA) #12 71 71       AA 3
RONALD LEE(AA) #26 69 69       AA 4


A 4
RICK FARLEY(A) #36 77 77       A 1 1 Punch
MICHAEL WILLIAMS(A) #3 71 71       A 2
GREG WOOD(A) #7 69 69       A 3
ANDREW PERRONE(A) #1 65 65       A 4


B 6
DENNIS REYNOLDS(B) #9 70 70       B 1 1 Punch
MICHAEL BRUMMETT(B) #20 68 68       B 2
TOBY WEIR(B) #10 66 66       B 3
STARLA GOLDMAN(B) #25 66 66       B 4
MARTY STAHL(B) #32 63 63       B 5
TERRY MAGERS(B) #2 62 62       B 6


C 8
PAUL ATKINS(C) #31 72 72       C 1 1 Punch
KYLE SCHMITT(C) #23 67 67       C 2
EDWARD RETHLAKE(C) #16 64 64       C 3
JASON MOORE(C) #19 64 64       C 4
JAY MOSS(C) #34 59 59       C 5
DAN LEVINE(C) #22 57 57       C 6
JACK MORAN(C) #37 57 57       C 7
RICHARD PFLANZER(C) #27 43 43       C 8


D 11
SAMUEL LASITER(D) #29 69 69       D 1 2 Punches
JAMES HARGER(D) #41 57 57       D 2 1 Punch
SCOTT MERZ(D) #13 56 56       D 3
MALCOLM FROST(D) #38 55 55       D 4
JOSEPH HINES(D) #8 54 54       D 5
DAVID GOONEWARDENE(D) #14 53 53       D 6
W. WALTER KNAEPPLE(D) #40 51 51       D 7
CHARLES SHULL(D) #4 44 44       D 8
BRAD SNODGRASS(D) #17 30 30       D 9
THOMAS PARTEN(D) #6 28 28       D 10
JOEL MUSSELMAN(D) #42 27 27       D 11


E 4
WILLIAM WAINSCOTT(E) #15 67 67       E 1 1 Punch
SCOTT BROWN(E) #30 65 65       E 2
SHAREE WOOD(E) #18 51 51       E 3
MARYLYN ROBINSON(E) #5 21 21       E 4


Hunter 0


SeniorSuperVeteran 5
SAMUEL LASITER(D) #29 69 69       SSV 1
RONALD LEE(AA) #26 69 69       SSV 2
RICHARD MOTT(M) #28 65 65       SSV 3
JAMES HARGER(D) #41 57 57       SSV 4
RICHARD PFLANZER(C) #27 43 43       SSV 5


SuperVeteran 12
RICK FARLEY(A) #36 77 77       SV 1
DANIEL FARMER(AA) #12 71 71       SV 2
DENNIS REYNOLDS(B) #9 70 70       SV 3
MICHAEL BRUMMETT(B) #20 68 68       SV 4
EDWARD RETHLAKE(C) #16 64 64       SV 5
MARTY STAHL(B) #32 63 63       SV 6
TERRY MAGERS(B) #2 62 62       SV 7
JACK MORAN(C) #37 57 57       SV 8
MALCOLM FROST(D) #38 55 55       SV 9
JOSEPH HINES(D) #8 54 54       SV 10
W. WALTER KNAEPPLE(D) #40 51 51       SV 11
JOEL MUSSELMAN(D) #42 27 27       SV 12


Veteran 15
WILLIAM MCTURNAN(AA) #39 83 83       V 1
BILL SHELEY(M) #33 81 81       V 2
BOB ANDERSON(AA) #24 72 72       V 3
PAUL ATKINS(C) #31 72 72       V 4
DAN ZUERNER(M) #11 71 71       V 5
WILLIAM WAINSCOTT(E) #15 67 67       V 6
STARLA GOLDMAN(B) #25 66 66       V 7
ANDREW PERRONE(A) #1 65 65       V 8
SCOTT BROWN(E) #30 65 65       V 9
JAY MOSS(C) #34 59 59       V 10
SCOTT MERZ(D) #13 56 56       V 11
DAVID GOONEWARDENE(D) #14 53 53       V 12
CHARLES SHULL(D) #4 44 44       V 13
BRAD SNODGRASS(D) #17 30 30       V 14
MARYLYN ROBINSON(E) #5 21 21       V 15


SubJunior 0


Junior 0


Lady 0
STARLA GOLDMAN(B) #25 66 66       L 1
SHAREE WOOD(E) #18 51 51       L 2
MARYLYN ROBINSON(E) #5 21 21       L 3


Compare Selected Shooters