Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

50 Bird Super Sporting Event 50 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

50 Bird Super Sporting EventTotal
HOA
MICHAEL WILLIAMS(A) #3 46 46       HOA 1 Punch


M 3
SCOTT MCLAUGHLIN(M) #35 44 44       M 1 1 Punch
DAN ZUERNER(M) #11 40 40       M 2
RICHARD MOTT(M) #28 34 34       M 3


AA 4
WILLIAM MCTURNAN(AA) #39 43 43       AA 1 1 Punch
BOB ANDERSON(AA) #24 40 40       AA 2
DANIEL FARMER(AA) #12 39 39       AA 3
RONALD LEE(AA) #26 38 38       AA 4


A 4
GREG WOOD(A) #7 41 41       A 1
RICK FARLEY(A) #36 37 37       A 2
ANDREW PERRONE(A) #1 34 34       A 3


B 5
DENNIS REYNOLDS(B) #9 40 40       B 1 1 Punch
TOBY WEIR(B) #10 31 31       B 2
MICHAEL BRUMMETT(B) #20 29 29       B 3
STARLA GOLDMAN(B) #25 29 29       B 4
TERRY MAGERS(B) #2 19 19       B 5


C 4
JASON MOORE(C) #19 43 43       C 1 1 Punch
JAY MOSS(C) #34 40 40       C 2
JACK MORAN(C) #37 33 33       C 3
RICHARD PFLANZER(C) #27 26 26       C 4


D 10
SAMUEL LASITER(D) #29 38 38       D 1 2 Punches
DAVID GOONEWARDENE(D) #14 34 34       D 2 1 Punch
THOMAS PARTEN(D) #6 29 29       D 3
CHARLES SHULL(D) #4 28 28       D 4
JOSEPH HINES(D) #8 27 27       D 5
W. WALTER KNAEPPLE(D) #40 26 26       D 6
SCOTT MERZ(D) #13 25 25       D 7
MALCOLM FROST(D) #38 24 24       D 8
JAMES HARGER(D) #41 22 22       D 9
JOEL MUSSELMAN(D) #42 17 17       D 10


E 2
SCOTT BROWN(E) #30 38 38       E 1
MARYLYN ROBINSON(E) #5 11 11       E 2


Hunter 0


SeniorSuperVeteran 5
RONALD LEE(AA) #26 38 38       SSV 1
SAMUEL LASITER(D) #29 38 38       SSV 2
RICHARD MOTT(M) #28 34 34       SSV 3
RICHARD PFLANZER(C) #27 26 26       SSV 4
JAMES HARGER(D) #41 22 22       SSV 5


SuperVeteran 10
DENNIS REYNOLDS(B) #9 40 40       SV 1
DANIEL FARMER(AA) #12 39 39       SV 2
RICK FARLEY(A) #36 37 37       SV 3
JACK MORAN(C) #37 33 33       SV 4
MICHAEL BRUMMETT(B) #20 29 29       SV 5
JOSEPH HINES(D) #8 27 27       SV 6
W. WALTER KNAEPPLE(D) #40 26 26       SV 7
MALCOLM FROST(D) #38 24 24       SV 8
TERRY MAGERS(B) #2 19 19       SV 9
JOEL MUSSELMAN(D) #42 17 17       SV 10


Veteran 11
WILLIAM MCTURNAN(AA) #39 43 43       V 1
BOB ANDERSON(AA) #24 40 40       V 2
DAN ZUERNER(M) #11 40 40       V 3
JAY MOSS(C) #34 40 40       V 4
SCOTT BROWN(E) #30 38 38       V 5
DAVID GOONEWARDENE(D) #14 34 34       V 6
ANDREW PERRONE(A) #1 34 34       V 7
STARLA GOLDMAN(B) #25 29 29       V 8
CHARLES SHULL(D) #4 28 28       V 9
SCOTT MERZ(D) #13 25 25       V 10
MARYLYN ROBINSON(E) #5 11 11       V 11


SubJunior 0


Junior 0


Lady 0
STARLA GOLDMAN(B) #25 29 29       L 1
MARYLYN ROBINSON(E) #5 11 11       L 2


Compare Selected Shooters