Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

True Pair Event 50 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

True Pair Event Total
HOA
DALTON OLIVER(M) #41 49 49       HOA 1 Punch


M 6
FOSTER NORTHROP(M) #5 48 48       M 1
CHAD COCKRELL(M) #35 47 47       M 2
JOE HUMPHREY(M) #25 46 46       M 3
GREG SCOTT(M) #29 46 46       M 4
DONALD EPLING(M) #21 42 42       M 5


AA 3
SAMUEL LECRAS(AA) #44 46 46       AA 1 1 Punch
LARRY PELKEY(AA) #12 40 40       AA 2
JASON BURTON(AA) #17 38 38       AA 3


A 2
GREG RINEHART(A) #14 41 41       A 1
GARY WILKERSON(A) #33 40 40       A 2


B 0


C 1
DALE WEBSTER(C) #34 33 33       C 1


D 6
LOUIS MCFARLAND(D) #11 38 38       D 1 1 Punch
ANTHONY NORTZ(D) #22 35 35       D 2
PAUL OSBORNE(D) #13 34 34       D 3
JASON BRITTINGHAM(D) #4 33 33       D 4
AIDEN BOWLING(D) #40 31 31       D 5
MARISSA NORTZ(D) #23 28 28       D 6


E 3
CRAIG BOWLING(E) #9 40 40       E 1 1 Punch
JEFF EATON(E) #19 31 31       E 2
STEVE CORNISH(E) #10 28 28       E 3


Hunter 0


Legacy 0


SeniorSuperVeteran 0


SuperVeteran 5
LARRY PELKEY(AA) #12 40 40       SV 1
GARY WILKERSON(A) #33 40 40       SV 2
PAUL OSBORNE(D) #13 34 34       SV 3
DALE WEBSTER(C) #34 33 33       SV 4
STEVE CORNISH(E) #10 28 28       SV 5


Veteran 4
FOSTER NORTHROP(M) #5 48 48       V 1
GREG SCOTT(M) #29 46 46       V 2
DONALD EPLING(M) #21 42 42       V 3
JEFF EATON(E) #19 31 31       V 4


SubJunior 1
AIDEN BOWLING(D) #40 31 31       SJ 1


Junior 2
JOE HUMPHREY(M) #25 46 46       J 1
SAMUEL LECRAS(AA) #44 46 46       J 2


Lady 0
MARISSA NORTZ(D) #23 28 28       L 1


Compare Selected Shooters